Statut Archiwum

§ 1.

Archiwum Diecezji Elbląskiej zostało erygowane przez Biskupa Elbląskiego.

§ 2.

Archiwum Diecezji Elbląskiej mieści się w budynku Kurii Diecezjalnej Elbląskiej przy ul. Świętego Ducha 11 w Elblągu.

§ 3.

Ustala się skrót ADEg, jako skrót nazwy Archiwum Diecezji Elbląskiej.

§ 4.

Archiwum gromadzi, przechowuje, konserwuje, porządkuje i opracowuje dokumenty kościelne, posiadające walor historyczny, a więc dokumenty instytucji kościelnych diecezji, Seminarium Duchownego, dekanatów oraz parafii. Może przyjmować również dokumenty pozakościelne.

§ 5.

Parafialne księgi metrykalne po upływie 100 lat powinny być przejęte przez Archiwum, które w razie potrzeby wystawia metryki archiwalne.

§ 6.

Archiwum posiada własny księgozbiór, na który składają się książki o tematyce historycznej, liturgicznej i prawnej, dotyczące przeszłości regionu i problematyki przechowywanych archiwaliów.

§ 7.

Zbiory ADEg stanowią warsztat pracy dla naukowców podejmujących badania historyczne i kościelne. Mogą być udostępniane tylko w pomieszczeniu Archiwum.

§ 8.

Ze zbiorów moga korzystać również studenci, magistranci i doktoranci, przede wszystkim z uczelni i placówek teologicznych, polecani pisemnie przez swego promotora lub instytucję naukową.

§ 9.

Archiwum nie zajmuje się prowadzeniem badań genealogicznych. W kwerendach tego rodzaju odpowiada tylko na konkretne pytania, zawierające imiona, nazwiska oraz daty i miejscowości chrztu, ślubu lub pogrzebu. Na życzenie zainteresowanych udostępnia na miejscu księgi metrykalne do badań nad własnymi rodzinami.

§ 10.

Zgodę na korzystanie z archiwum akt dawnych wyraża dyrektor ADEg na ustną lub pisemną prośbę zainteresowanego. Prośba ustna winna być odnotowana w księdze czytelników Archiwum.

§ 11.

Zgodę na korzystanie z archiwum akt nowych wyraża Biskup Elbląski na pisemną zgodę zainteresowanego, popartą przez dyrektora ADEg.

§ 12.

Korzystający z Archiwum obowiązany jest dostarczyć 1 egzemplarz ogłoszonej drukiem pracy, opartej na wykorzystanych archiwaliach.

§ 13.

Informacja o czasie, w którym Archiwum udostępnia swoje zbiory jest podawana w oddzielnych ogłoszeniach.

§ 14.

Kuria Diecezjalna Elbląska opłaca personel Archiwum oraz wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji.

§ 15.

Korzystający z Archiwum opłacają wykonane na ich życzenie kopie dokumentów. Zlecona kwerenda archiwalna opłacana jest według stawek przyjętych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych dla tego typu instytucji.

 

Powyższy Statut zatwierdzam na podstawie kanonu 491 § 2-3 Kodeksu Prawa Kanonicznego.